หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย เกี่ยวกับสำนัก
  สารจากคณบดี
  ประวัติความเป็นมา
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างการบริหาร
  วัฒนธรรมองค์กร
  ติดต่อสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย ข้อมูลบุคลากร
  บุคลากรประจำสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย ความภาคภูมิใจ WMS
  ปริญญากิตติมศักดิ์
  ครูดีเด่น/อาจารย์ดีเด่น
  ศึกษิตวลัยลักษณ์
  รางวัลความสำเร็จ
คลิกเมนูย่อย แนะนำหลักสูตร
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คลิกเมนูย่อย การเรียนการสอน
  ระเบียบและข้อบังคับ
  ทุนการศึกษา
คลิกเมนูย่อย ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาทุกชั้นปี
คลิกเมนูย่อย ดาวน์โหลด
  ขอใช้รถยนต์
  ขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ แบบกรอกข้อมูล
  สรุปรายงานการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ แบบกรอกข้อมูล
  บันทึกข้อความเสนอโครงการ
  แบบรายงานผลการใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
  แบบฟอร์มจดหมายภายนอก
  ฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินงบพัฒนาวิชาการ กรณีไม่ยืมเงินทดรอง
  ฟอร์มขออนุมัติเบิกเงิน กรณีไม่ยืมเงินและเบิกเงินเกิน 10000 บาท
  แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบทดลองลงทะเบียน
  รายงานสรุปประเมินผลโครงการ
  รูปแบบบทความสหกิจศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่1
  รูปแบบรายงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1
  รูปแบบรายงานสหกิจศึกษา หลักสูตรบัญชี
  แบบฟอร์ม ตัวอย่างขออนุญาตจัดสอบกลางภาค
  รูปแบบบทความสหกิจสาขาบริหารธุรกิจ แบบบทความทั่วไป ครั้งที่2
  รูปแบบบทความสหกิจสาขาบริหารธุรกิจ แบบบทความวิจัย ครั้งที่ 2
  ตัวอย่างบทความสหกิจสาขาบริหารธุรธุรกิจ แบบบทความทั่วไป
  ตัวอย่างบทความสหกิจสาขาบริหารธุรธุรกิจ แบบบทความวิจัย
  แบบสรุปกำหหนดการนิเทศสหกิจศึกษา
  ตัวอย่างบันทึกข้อความภายใน
คลิกเมนูย่อย แบบเสนอโครงการ
  บันทึกข้อความเสนอโครงการ
  แบบเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2559_สำนักวิชาการจัดการ
  แบบรายงานผลโครงการ 2559
  แผนกลยุทธ์ wms 2555 - 2559
  แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2558-2560 ปรับปรุง ณ 7 ก.ย.57
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
4  คน  
 สถิติเดือนนี้
29  คน  
 สถิติปีนี้
5770  คน  
 สถิติทั้งหมด
36245  คน  
  IP : 54.205.176.107
20/9/2554

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Slideshow images
|
    กิจกรรมสำนัก/หลักสูตร
  ศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรม “ปั่นช้าๆ พาท... [อ่าน 530 ครั้ง]
  ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสำนักวิชา เข้าร่วมอบรม “โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและยก... [อ่าน 300 ครั้ง]
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจจัดโครงการ WBS Got Talent(BETAGRO GEN PLUS เสริมคนดี สร้างคน... [อ่าน 306 ครั้ง]
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ส่งนักศึกษารายวิชา MKT-201/MAR-201 หลักการตลาด เข้าร่วมประ... [อ่าน 295 ครั้ง]
  สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบ... [อ่าน 222 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวเด่น
  ขอเชิญเข้าฟังการนำเสนอบทความวิจัยในงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย... [อ่าน 246 ครั้ง]
  บัญชีม.วลัยลักษณ์ ลงนามร่วม 17 สถานประกอบการ ส่งนักศึกษาฝึก Work-Based Learning [อ่าน 1181 ครั้ง]
  ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดกา... [อ่าน 866 ครั้ง]
  สรุปผลการจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์วลัยลักษณ์ [อ่าน 523 ครั้ง]
  รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง มาตรการกำกับ... [อ่าน 132 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษา/นักศึกษา
  หลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติเฉพาะในการรับนักศึกษาที่ขอย้าย สาขาวิชาใหม [อ่าน 84 ครั้ง]
  รับนักศึกษาฝึกงาน ส.ค. 58 - มิ.ย. 59 โรงแรมรายาวดี [อ่าน 402 ครั้ง]
  โครงการ "Bond Academy 2015" [อ่าน 238 ครั้ง]
  โครงการประกวด "ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย" [อ่าน 55 ครั้ง]
  โครงการการอบรมการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเสร้างสรรค์ [อ่าน 91 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวทั่วไป
  รับนักศึกษาหลายตำแหน่ง ฝึกงานโรงแรมรายาวดี [อ่าน 354 ครั้ง]
  สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 [อ่าน 155 ครั้ง]
  มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต [อ่าน 212 ครั้ง]
  โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 7  [อ่าน 829 ครั้ง]
  รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีผู้สำเร็จปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำง... [อ่าน 149 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และฟังบรรยายพิเศษท่าน ดร.สุรินทร์ ... [อ่าน 75 ครั้ง]
  ขอเชิญประชุมวิชาการ การบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อการปฏ... [อ่าน 674 ครั้ง]
  ประชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปี 2557  [อ่าน 723 ครั้ง]
  ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ศิลปากรวิจัยและส... [อ่าน 153 ครั้ง]
  ขอเชิญประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ [อ่าน 144 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ความสำเร็จของศิษย์เก่า
  จากนักศึกษาสู่ความสำเร็จ [ โหลด 333 ครั้ง] 
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต [ โหลด 486 ครั้ง] 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต [ โหลด 875 ครั้ง] 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ  [ โหลด 520 ครั้ง] 
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต [ โหลด 262 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
+++::สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160::+++
โทร 075-672201-3 แฟกซ์ 075-672202    ผู้พัฒนาระบบ