หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย เกี่ยวกับสำนัก
  สารจากคณบดี
  ประวัติความเป็นมา
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างการบริหาร
  วัฒนธรรมองค์กร
  ติดต่อสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย ความภาคภูมิใจ WMS
  ปริญญากิตติมศักดิ์
  ครูดีเด่น/อาจารย์ดีเด่น
  ศึกษิตวลัยลักษณ์
  รางวัลความสำเร็จ
คลิกเมนูย่อย ข้อมูลบุคลากร
  บุคลากรประจำสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย แนะนำหลักสูตร
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คลิกเมนูย่อย การเรียนการสอน
  ระเบียบและข้อบังคับ
  ทุนการศึกษา
คลิกเมนูย่อย สหกิจศึกษา
  สหกิจศึกษาทางการจัดการ
คลิกเมนูย่อย งานวิจัย
  โครงการวิจัย
  บทความวิจัย/วิชาการ
คลิกเมนูย่อย ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาทุกชั้นปี
คลิกเมนูย่อย ดาวน์โหลด
  สำหรับนักศึกษา
  สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
คลิกเมนูย่อย แบบเสนอโครงการ
  การรายงานผลโครงการ
  รายงานผลโครงการ
  แบบรายงานความก้าวหน้า
  แบบเสนอโครงการ
คลิกเมนูย่อย การจัดการความรู้
  WBL workshop
  กุมภาพันธ์ 2557
  มิถุนายน 2555
  ธันวาคม 2555
  DFC4 for WMS
คลิกเมนูย่อย รายงานประจำปี 2555
  รายงานประจำปี 2555
คลิกเมนูย่อย ฟอร์มการส่งข่าว
  ฟอร์มการส่งข่าว
คลิกเมนูย่อย ความทรงจำ
  ความทรงจำดี..ดี
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
20  คน  
 สถิติเดือนนี้
20  คน  
 สถิติปีนี้
35760  คน  
 สถิติทั้งหมด
235528  คน  
  IP : 54.82.27.141
20/9/2554

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Slideshow images
|
    ข่าวเด่น
  รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้ทำหน้าที่... [อ่าน 57 ครั้ง]
  ขยายเวลารับสมัครโครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 3 จึนถึง วันอังคารที่ 2 กันยายน... [อ่าน 36 ครั้ง]
  เชิญเข้าร่วมโครงการ "WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา" ฟังธรรมบรรยายโดย พระ... [อ่าน 57 ครั้ง]
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจ NPAEs/SMEs กับหลักเกณฑ... [อ่าน 44 ครั้ง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่าย WMS Champion Camp # 3 (ค่าย WMS เยาวชนคนเก่งระดับชาติ ... [อ่าน 145 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวกิจกรรมสำนัก/หลักสูตร
ดร.พิมพ์ลภัส ได้รับเชิญจากกรมการท่องเที่ยวเป็นวิทยากรเสวนาในงานวันท่องเที่ยวไทย ...
ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเสวนาในงานวันท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยวโลก “การ... [อ่าน 10 ครั้ง]
WMS จัดการสัมมนาประจำปี 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่
สำนักวิชาการจัดการ ( WMS) ได้จัดการสัมมนาประจำปี 2557 สำหรับบุคลากรของ WMS ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันที่ 12 กันยายนเป็นการสัมมนาที่อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการนำเ... [อ่าน 12 ครั้ง]
WMS จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลักษณ์ โดยมีการกล่าวให้โอวาทแก่นักศึก... [อ่าน 30 ครั้ง]
ธรรมะอารมณ์ดี สนุก สุข ซึ้ง กินใจ โดยพระมหาวีรพล วีรญาโณ กับ โครงการWMS เสริมสร้...
"อุดมศึกษา อุดมธรรม อุดมปัญญา" "มีศีล มีสุข พอเพียงเคียงธรรม" ธรรมะอารมณ์ดี สนุก สุข ซึ้ง กินใจ โดย พระมหาวีรพล วีรญาโณ กับ โครงการ WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ปีที่ 3 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม WMS เส... [อ่าน 18 ครั้ง]
WMS จัดโครงการ WMS Champion Camp #3 (ค่ายWMS เยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่3 )
สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการค่าย WMS เยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 3 หรือ WMS Champion Camp#3 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557 ณ อาคารไทยบุรี ม.วลัยลักษณ์ เพื่อมุ่งส่งเสริมเยาวชนพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจและเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพ... [อ่าน 17 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวทั่วไป
  โครงการฝึกอบรม "การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL" [อ่าน 13 ครั้ง]
  บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด ประกาศรับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน [อ่าน 22 ครั้ง]
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงา... [อ่าน 24 ครั้ง]
  ขอเชิญประกวดสุนทรพจน์ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร [อ่าน 20 ครั้ง]
  สภาวิชาชีพบัญชี ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญ... [อ่าน 52 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม
  ขอเชิญประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ [อ่าน 29 ครั้ง]
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท... [อ่าน 16 ครั้ง]
  ประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 [อ่าน 46 ครั้ง]
  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประวิชาการระดับชาติ the 3 rd ICADA 2... [อ่าน 34 ครั้ง]
  มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาตินิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [อ่าน 41 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษา/นักศึกษา
  โรงแรมโนโวเทลภูเก็ตรีสอร์ท รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ [อ่าน 10 ครั้ง]
  รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ ๔๖ [อ่าน 122 ครั้ง]
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557 [อ่าน 89 ครั้ง]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์และเผยแพร่ [อ่าน 77 ครั้ง]
  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  [อ่าน 75 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ดาวน์โหลดเอกสาร
  แบบแจ้งกำหนดการนิเทศงานสหกิจศึกษา [ โหลด 22 ครั้ง] 
  ฟอร์มสรุปรายงานการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ กรณีหลายคน [ โหลด 28 ครั้ง] 
  ฟอร์มขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ กรณีหลายคน [ โหลด 29 ครั้ง] 
  ฟอร์มขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่  [ โหลด 27 ครั้ง] 
  ฟอร์มสรุปรายงานการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่  [ โหลด 22 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
    ความสำเร็จของศิษย์เก่า
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต [ โหลด 693 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
+++::สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160::+++
โทร 075-672201-3 แฟกซ์ 075-672202    ผู้พัฒนาระบบ