หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย เกี่ยวกับสำนัก
  สารจากคณบดี
  ประวัติความเป็นมา
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างการบริหาร
  วัฒนธรรมองค์กร
  ติดต่อสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย ความภาคภูมิใจ WMS
  ปริญญากิตติมศักดิ์
  ครูดีเด่น/อาจารย์ดีเด่น
  ศึกษิตวลัยลักษณ์
  รางวัลความสำเร็จ
คลิกเมนูย่อย ข้อมูลบุคลากร
  บุคลากรประจำสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย แนะนำหลักสูตร
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คลิกเมนูย่อย การเรียนการสอน
  ระเบียบและข้อบังคับ
  ทุนการศึกษา
คลิกเมนูย่อย สหกิจศึกษา
  สหกิจศึกษาทางการจัดการ
คลิกเมนูย่อย งานวิจัย
  โครงการวิจัย
  บทความวิจัย/วิชาการ
คลิกเมนูย่อย ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาทุกชั้นปี
คลิกเมนูย่อย ดาวน์โหลด
  สำหรับนักศึกษา
  สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
คลิกเมนูย่อย แบบเสนอโครงการ
  การรายงานผลโครงการ
  รายงานผลโครงการ
  แบบรายงานความก้าวหน้า
  แบบเสนอโครงการ
คลิกเมนูย่อย การจัดการความรู้
  WBL workshop
  กุมภาพันธ์ 2557
  มิถุนายน 2555
  ธันวาคม 2555
  DFC4 for WMS
คลิกเมนูย่อย รายงานประจำปี 2555
  รายงานประจำปี 2555
คลิกเมนูย่อย ฟอร์มการส่งข่าว
  ฟอร์มการส่งข่าว
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
59  คน  
 สถิติเดือนนี้
5855  คน  
 สถิติปีนี้
31041  คน  
 สถิติทั้งหมด
230809  คน  
  IP : 54.234.200.85
20/9/2554

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Slideshow images
|
    ข่าวเด่น
  ขยายเวลารับสมัครโครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 3 จึนถึง วันอังคารที่ 2 กันยายน... [อ่าน 11 ครั้ง] 
  เชิญเข้าร่วมโครงการ "WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา" ฟังธรรมบรรยายโดย พระ... [อ่าน 14 ครั้ง] 
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจ NPAEs/SMEs กับหลักเกณฑ... [อ่าน 35 ครั้ง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่าย WMS Champion Camp # 3 (ค่าย WMS เยาวชนคนเก่งระดับชาติ ... [อ่าน 104 ครั้ง]
  นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และกา... [อ่าน 105 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวกิจกรรมสำนัก/หลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงาน ระบบงานประกันคุณภาพและด้า...
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 8 คน นำโดย อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการบริหารจัดการด้าน... [อ่าน 24 ครั้ง]
นักศึกษาญี่ปุ่น-อเมริกา เรียนรู้สังคมไทยกับม.วลัยลักษณ์
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมโครงการ Field Study Program on: “Southeast Asia Studies (SEAs): Multicultural Society and Religions 2014” เพื่อเรียนรู้ศาสนาและสังคมไทยกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์สุนทร บุ... [อ่าน 16 ครั้ง]
Photo Communications Exhibition “ฝรั่งมองไทย (นครศรีธรรมราช) ผ่านภาพถ่ายและการตี...
สืบเนื่องจากโครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้จัดโครงการ Field Study Program on: “Southeast Asia Studies: Multicultural Society and Religions (SEAS)” ให้แก่ Ritsu... [อ่าน 16 ครั้ง]
อาจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ : ศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
อาจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเน้นด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน รวมทั้งการสังเคราะห์ข้อมูลจังหวัดนครศรีธรรมราช งานวิจัยของอ... [อ่าน 32 ครั้ง]
WMS เปิดบ้าน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ด้วย สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเปิดบ้าน WMS สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 3 ห้อง 310 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1... [อ่าน 74 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวทั่วไป
  บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด ประกาศรับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน [อ่าน 13 ครั้ง]
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงา... [อ่าน 16 ครั้ง]
  ขอเชิญประกวดสุนทรพจน์ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร [อ่าน 15 ครั้ง]
  สภาวิชาชีพบัญชี ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญ... [อ่าน 46 ครั้ง]
  ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ [อ่าน 40 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม
  ขอเชิญประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ [อ่าน 11 ครั้ง]
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท... [อ่าน 9 ครั้ง]
  ประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 [อ่าน 41 ครั้ง]
  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประวิชาการระดับชาติ the 3 rd ICADA 2... [อ่าน 30 ครั้ง]
  มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาตินิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [อ่าน 36 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษา/นักศึกษา
  รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ ๔๖ [อ่าน 106 ครั้ง]
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557 [อ่าน 78 ครั้ง]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์และเผยแพร่ [อ่าน 71 ครั้ง]
  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  [อ่าน 65 ครั้ง]
  ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วม โครงการ “Leadership Development Program”  [อ่าน 51 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ดาวน์โหลดเอกสาร
  แบบแจ้งกำหนดการนิเทศงานสหกิจศึกษา [ โหลด 14 ครั้ง] 
  ฟอร์มสรุปรายงานการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ กรณีหลายคน [ โหลด 25 ครั้ง] 
  ฟอร์มขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ กรณีหลายคน [ โหลด 25 ครั้ง] 
  ฟอร์มขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่  [ โหลด 18 ครั้ง] 
  ฟอร์มสรุปรายงานการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่  [ โหลด 19 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
    ความสำเร็จของศิษย์เก่า
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต [ โหลด 631 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
+++::สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160::+++
โทร 075-672201-3 แฟกซ์ 075-672202    ผู้พัฒนาระบบ