หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย เกี่ยวกับสำนัก
  สารจากคณบดี
  ประวัติความเป็นมา
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างการบริหาร
  วัฒนธรรมองค์กร
  ติดต่อสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย ข้อมูลบุคลากร
  บุคลากรประจำสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย ความภาคภูมิใจ WMS
  ปริญญากิตติมศักดิ์
  ครูดีเด่น/อาจารย์ดีเด่น
  ศึกษิตวลัยลักษณ์
  รางวัลความสำเร็จ
คลิกเมนูย่อย แนะนำหลักสูตร
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คลิกเมนูย่อย การเรียนการสอน
  ระเบียบและข้อบังคับ
  ทุนการศึกษา
คลิกเมนูย่อย สหกิจศึกษา
  สหกิจศึกษาทางการจัดการ
คลิกเมนูย่อย ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาทุกชั้นปี
คลิกเมนูย่อย ดาวน์โหลด
  บันทึกข้อความเสนอโครงการ
คลิกเมนูย่อย แบบเสนอโครงการ
  แบบโครงการ (ปรับปรุง)
  บันทึกข้อความเสนอโครงการ
  แบบเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2558_สำนักวิชาการจัดการ
  แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผน 2557
  แผนกลยุทธ์ wms 2555 - 2559
  แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2558-2560 ปรับปรุง ณ 7 ก.ย.57
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
54  คน  
 สถิติเดือนนี้
1537  คน  
 สถิติปีนี้
44616  คน  
 สถิติทั้งหมด
244384  คน  
  IP : 54.167.138.53
20/9/2554

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Slideshow images
|
    กิจกรรมสำนัก/หลักสูตร
นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการมอบเงิน 30,000 บาท จากการจัดงาน Back to School Party ใ...
นางสาวกรกช เภ่าเวช และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ พร้อมด้วย รศ.ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ และอาจารย์สุนทร บุญแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแ... [อ่าน 77 ครั้ง]
WMS Journal of Management ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2557) เผยแพร่ออนไ...
วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2557) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความวิชาการและบทความวิจัยวิจัย ทั้ง 7 เรื่อง ได้ทางเว็บไซต์ http://wmsjournal.wu.ac.th WMS Journal of Man... [อ่าน 80 ครั้ง]
WMS เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเสวนาคณบดีประจำเดือนตุลาคม 2557
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการจัดการ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเสวนาคณบดีประจำเดือนตุลาคม 2557 โดยมีประเด็นเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง... [อ่าน 87 ครั้ง]
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูงาน WMS Journal of Management
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 อาจารย์และบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา รองคณบดีและบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จำนวน 7 คน ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "วิธีการดำเ... [อ่าน 83 ครั้ง]
ดร.พิมพ์ลภัส ได้รับเชิญจากกรมการท่องเที่ยวเป็นวิทยากรเสวนาในงานวันท่องเที่ยวไทย ...
ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเสวนาในงานวันท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยวโลก “การ... [อ่าน 44 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวทั่วไป
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมการการบริหารและการจัดการระดับชาติแ... [อ่าน 60 ครั้ง]
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก [อ่าน 48 ครั้ง]
  โครงการฝึกอบรม "การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL" [อ่าน 59 ครั้ง]
  บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด ประกาศรับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน [อ่าน 62 ครั้ง]
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงา... [อ่าน 50 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวเด่น
  รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้ทำหน้าที่... [อ่าน 161 ครั้ง]
  ขยายเวลารับสมัครโครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 3 จนถึง วันอังคารที่ 2 กันยายน ... [อ่าน 66 ครั้ง]
  เชิญเข้าร่วมโครงการ "WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา" ฟังธรรมบรรยายโดย พระ... [อ่าน 90 ครั้ง]
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจ NPAEs/SMEs กับหลักเกณฑ... [อ่าน 77 ครั้ง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่าย WMS Champion Camp # 3 (ค่าย WMS เยาวชนคนเก่งระดับชาติ ... [อ่าน 164 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม
  ขอเชิญประชุมวิชาการ การบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อการปฏ... [อ่าน 33 ครั้ง]
  ประชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปี 2557  [อ่าน 51 ครั้ง]
  ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ศิลปากรวิจัยและส... [อ่าน 35 ครั้ง]
  ขอเชิญประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ [อ่าน 57 ครั้ง]
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท... [อ่าน 43 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษา/นักศึกษา
  ประกวดจัดโครงการฯ TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง ในหัวข้อ ประกวดเขียนแผนธุรกิจ Lei... [อ่าน 69 ครั้ง]
  โรงแรม อนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ตรัง รับนักศึกษา เข้ารับการฝึกงาน [อ่าน 23 ครั้ง]
  รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ป... [อ่าน 30 ครั้ง]
  โรงแรมโนโวเทลภูเก็ตรีสอร์ท รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ [อ่าน 31 ครั้ง]
  รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ ๔๖ [อ่าน 150 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ดาวน์โหลดเอกสาร
  รูปแบบรายงานสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ [ โหลด 102 ครั้ง] 
  แบบฟอร์มการส่งข่าว [ โหลด 17 ครั้ง] 
  ใบทดลองการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษา WMS [ โหลด 80 ครั้ง] 
  แบบแจ้งกำหนดการนิเทศงานสหกิจศึกษา [ โหลด 29 ครั้ง] 
  ฟอร์มสรุปรายงานการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ กรณีหลายคน [ โหลด 38 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
    ความสำเร็จของศิษย์เก่า
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต [ โหลด 800 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
+++::สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160::+++
โทร 075-672201-3 แฟกซ์ 075-672202    ผู้พัฒนาระบบ