หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย เกี่ยวกับสำนัก
  สารจากคณบดี
  ประวัติความเป็นมา
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างการบริหาร
  วัฒนธรรมองค์กร
  ติดต่อสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย ความภาคภูมิใจ WMS
  ปริญญากิตติมศักดิ์
  ครูดีเด่น/อาจารย์ดีเด่น
  ศึกษิตวลัยลักษณ์
  รางวัลความสำเร็จ
คลิกเมนูย่อย ข้อมูลบุคลากร
  บุคลากรประจำสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย แนะนำหลักสูตร
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คลิกเมนูย่อย การเรียนการสอน
  ระเบียบและข้อบังคับ
  ทุนการศึกษา
คลิกเมนูย่อย สหกิจศึกษา
  สหกิจศึกษาทางการจัดการ
คลิกเมนูย่อย งานวิจัย
  โครงการวิจัย
  บทความวิจัย/วิชาการ
คลิกเมนูย่อย ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาทุกชั้นปี
คลิกเมนูย่อย ดาวน์โหลด
  สำหรับนักศึกษา
  สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
คลิกเมนูย่อย แบบเสนอโครงการ
  การรายงานผลโครงการ
  รายงานผลโครงการ
  แบบรายงานความก้าวหน้า
  แบบเสนอโครงการ
คลิกเมนูย่อย การจัดการความรู้
  WBL workshop
  กุมภาพันธ์ 2557
  มิถุนายน 2555
  ธันวาคม 2555
  DFC4 for WMS
คลิกเมนูย่อย รายงานประจำปี 2555
  รายงานประจำปี 2555
คลิกเมนูย่อย ฟอร์มการส่งข่าว
  ฟอร์มการส่งข่าว
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
9  คน  
 สถิติเดือนนี้
2932  คน  
 สถิติปีนี้
23760  คน  
 สถิติทั้งหมด
223518  คน  
  IP : 54.90.231.18
20/9/2554

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Slideshow images
|
    ข่าวเด่น
  นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และกา... [อ่าน 87 ครั้ง]
  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายวิชาการ" ก้าวสู่ AEC: เตรียมความพร้อมประเทศไทย" [อ่าน 118 ครั้ง]
  ขอเชิญผู้สนใจสั่งซื้อเสื้อตัวละ 300 บาท เพื่อสมทบเข้าโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ... [อ่าน 57 ครั้ง]
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจและหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยด... [อ่าน 268 ครั้ง]
  ทีม Crazy 5 WMS Tourism คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการ Gang Go Green “รวมก๊วนเที่ยวไทย... [อ่าน 328 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวกิจกรรมสำนัก/หลักสูตร
WMS เปิดบ้าน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ด้วย สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเปิดบ้าน WMS สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 3 ห้อง 310 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1... [อ่าน 24 ครั้ง]
wms จัดสัมมนาสำนักวิชาการจัดการ ครั้งที่ 8
สำนักวิชาการจัดการ ได้จัดสัมมนาสำนักวิชาการจัดการ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ WMS : เส้นทางสู่ความสำเร็จในมุมมองประสบการณ์ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ด้านการสอน การบริหาร และการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อลูกศิษย์ เมื่อวันอังคารที่ 1 กร... [อ่าน 19 ครั้ง]
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสำนักวิชาการจัดการ
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 คน นำโดย ผศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน อาจารย์ ดร.ส่ำสัน เลิศกูลประหยัด รองคณบดีฝ่า... [อ่าน 75 ครั้ง]
wms จัดกิจกรรมโครงการสอนภาษีที่มหา’ลัย ครั้งที่ 3
ด้วย สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสรรพากรภาค 11 ได้จัดโครงการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3 (หรือโครงการสอนภาษีที่มหา’ลัย) มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้... [อ่าน 44 ครั้ง]
WMS จัดการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้ง...
การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 3 (WMS Management Research National Conference#3) ซึ่งจัดโดย สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนค... [อ่าน 65 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวทั่วไป
  สภาวิชาชีพบัญชี ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญ... [อ่าน 34 ครั้ง]
  ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ [อ่าน 32 ครั้ง]
  สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอส่งประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ [อ่าน 41 ครั้ง]
  บริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด รับสมัครงาน  [อ่าน 38 ครั้ง]
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรบการวิจัยการเรียนการสอน [อ่าน 34 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม
  ประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 [อ่าน 30 ครั้ง]
  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประวิชาการระดับชาติ the 3 rd ICADA 2... [อ่าน 21 ครั้ง]
  มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาตินิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [อ่าน 28 ครั้ง]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญส่งบมความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภ... [อ่าน 26 ครั้ง]
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ [อ่าน 34 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษา/นักศึกษา
  รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ ๔๖ [อ่าน 74 ครั้ง]
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557 [อ่าน 63 ครั้ง]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์และเผยแพร่ [อ่าน 53 ครั้ง]
  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  [อ่าน 53 ครั้ง]
  ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วม โครงการ “Leadership Development Program”  [อ่าน 44 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ดาวน์โหลดเอกสาร
  แบบแจ้งกำหนดการนิเทศงานสหกิจศึกษา [ โหลด 6 ครั้ง] 
  ฟอร์มสรุปรายงานการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ กรณีหลายคน [ โหลด 21 ครั้ง] 
  ฟอร์มขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ กรณีหลายคน [ โหลด 15 ครั้ง] 
  ฟอร์มขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่  [ โหลด 14 ครั้ง] 
  ฟอร์มสรุปรายงานการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่  [ โหลด 16 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
    ความสำเร็จของศิษย์เก่า
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต [ โหลด 522 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
    link web
  ใบสมัคร TOEIC [ โหลด 35 ครั้ง] 
  WUICAS II [ โหลด 10 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
+++::สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160::+++
โทร 075-672201-3 แฟกซ์ 075-672202    ผู้พัฒนาระบบ