หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย ความเป็นมาและความสำคัญ
  ความเป็นมา
  ความสำคัญ
คลิกเมนูย่อย ปรัชญาและวัตถุประสงค์
  ปรัชญาของหลักสูตร
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คลิกเมนูย่อย จุดเด่นและแนวทางในการประกอบอาชีพ
  จุดเด่นของหลักสูตร
  แนวทางในการประกอบอาชีพ
คลิกเมนูย่อย โครงสร้างหลักสูตร
  วิชาเอกภาษาและวรรณกรรมไทย และ วิชาเอกไทยศึกษานวัตกรรม
  วิชาเอกภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
คลิกเมนูย่อย รายวิชาในหลักสูตร
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  หมวดวิชาเฉพาะ และ หมวดวิชาเลือกเสรี
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
คลิกเมนูย่อย ลักษณะการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
  ลักษณะการจัดการศึกษา
  ลักษณะการเรียนการสอน
คลิกเมนูย่อย การรับสมัครนักศึกษาและการเทียบโอน
  วิชาเอกภาษาและวรรณกรรมไทย และ วิชาเอกไทยศึกษานวัตกรรม
  วิชาเอกภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
  การเทียบโอนหน่วยวิชา
คลิกเมนูย่อย ข่าวและกิจกรรม
คลิกเมนูย่อย ข้อมูลติดต่อและการสอบถาม
  ข้อมูลติดต่อ
คลิกเมนูย่อย ข่าวกิจกรรม
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
1  คน  
 สถิติเดือนนี้
30  คน  
 สถิติปีนี้
151  คน  
 สถิติทั้งหมด
27428  คน  
  IP : 54.204.249.55
เริ่มนับ11 ส.ค. 2553

  >> ลักษณะการจัดการศึกษา
 
   

 

 

ลักษณะการจัดการศึกษา

 

ระบบไตรภาค(Trimester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ภาคการศึกษา และหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์ จัดให้มีการปฏิบัติงานภาคสนามในลักษณะของการฝึกงานสหกิจ  และ การจัดทำโครงงานไทยศึกษาที่ส่งเสริมการวิจัยหรือส่งเสริมอัจฉริยภาพ  อย่างน้อย ภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร

หลักสูตรเรียนเต็มเวลา (ภาคปกติ)  ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปีการศึกษา (๑๒ ภาคการศึกษา)  ใช้เวลาศึกษาไม่ต่ำกว่า  ๙ ภาคการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปลายเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนสิงหาคม

ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน

ภาคการศึกษาที่ ๓ เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม

หลักสูตรแบบปกติไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

หลักสูตรทวิภาษา วิชาเอกภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ จัดการศึกษาภาคฤดูร้อนตามความจำเป็นและโดยการร้องขอของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา

Integrated Thai Studies Program (International)
School of Liberal Arts, Walailak University