หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย แนะนำหลักสูตรฯ
  ข้อมูลหลักสูตรฯ
  โครงสร้างหลักสูตรฯ
  คำอธิบายรายวิชา
  ติดต่อหลักสูตรฯ
คลิกเมนูย่อย อาจารย์ และบุคลากร
  คณาจารย์
  นักวิชาการฯ
คลิกเมนูย่อย วัฒนธรรมองค์กร
คลิกเมนูย่อย เส้นทางสายอาชีพ
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  อุตสาหกรรมบริการ
คลิกเมนูย่อย หน่วยงานในกำกับ
คลิกเมนูย่อย สหกิจศึกษา (ท่องเที่ยวฯ)
  ข้อมูลสหกิจศึกษาฯ
  แผนสหกิจศึกษาวิชาชีพ
คลิกเมนูย่อย กิจกรรมนักศึกษา
คลิกเมนูย่อย ข้อมูลดาวโหลด
  แผนการศึกษา
  แผนเปิดรายวิชาตลอดปี
  แผนวิชาโทท่องเที่ยว
  แผนสหกิจศึกษาวิชาชีพ
  เอกสารการบรรยายพิเศษ
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
3  คน  
 สถิติเดือนนี้
67  คน  
 สถิติปีนี้
403  คน  
 สถิติทั้งหมด
9115  คน  
  IP : 54.227.156.177
เริ่มนับ 10 พ.ย. 2552

  >> ข้อมูลหลักสูตรฯ
 
   

ประวัติสำนักวิชาการจัดการ

"สำนักวิชาการจัดการ" เดิมชื่อว่า "สำนักวิชาวิทยาการจัดการ" ได้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พุทธศักราช 2535 โดยมีภารกิจ หลักในการผลิตบัณฑิต ศึกษาค้นคว้าวิจัย และให้บริการวิชาการในองค์ความรู้ทางด้านการจัดการ ซึ่งได้แก่ การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการท่องเที่ยว

โดยได้เริ่มดำเนินเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและเศรษฐศาสตร์บัณฑิต จำนวน 120 คน ในปีการศึกษา 2541 จากนั้นสำนักวิชาการจัดการ ก็ได้มีการวางแผนและพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งทางด้านบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย ตลอดจนการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จนใน ปัจจุบันมีการเปิดสอนหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวม 7 หลักสูตร 18 สาขาวิชาเอก มีนักศึกษาประมาณกว่า 1,500 คน

เพื่อให้สำนักวิชาฯ มีความเป็นสากลทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาในการปฏิบัติภารกิจ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2546 ได้เห็นชอบให้สำนักวิชาวิทยาการจัดการ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักวิชาการจัดการ"

ความเป็นมาของหลักสูตรบริหารธุรกิจฯ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

      ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวมีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ประจวบกับความเจริญทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโรโลยีการสื่อสารและการขนส่ง ทำให้โลกก้าวสู่ยุคไร้พรหมแดน ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกิดการแข่งขันมากขึ้น ขณะที่บุคคลากรที่มีความรู้และทักษะในวิชาชีพอย่างแท้จริงยังอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลน สถาบันอุดมศึกษาที่มีอยุ่ก็ไม่อาจตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้เพียงพอ
      สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็นความจำเป็นดังกล่าวจึงริเริ่มจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการจัดการการทอ่งเที่ยวและการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนระดับสูงที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในลักษณะที่เป็นผู้ที่มีความรู้ และปฏิบัติได้

ปัจจุบันหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
ได้เปิดสอนรายวิชาต่างซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้


โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ


(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   จำนวนหน่วยวิชารวมตลอดหลักสูตร 47 หน่วยวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)  
10
หน่วยวิชา
  1. กลุ่มวิชาภาษา
2. กล่มุชาสังคมศาสตร์
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
5. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5
2
2
1
1.5
หน่วยวิชา
หน่วยวิชา
หน่วยวิชา
หน่วยวิชา
หน่วยวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ (Specialization)  
26
หน่วยวิชา
  1. วิชาแกน
13.5
  หน่วยวิชา
  2. กลุ่มวิชาเอก
   
    2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2 วิชาเอกเลือก * (โดยเลือกจากแขนงวิชาต่อไปนี้)
7.5
5
  หน่วยวิชา
หน่วยวิชา
      การจัดการจัดนำเที่ยว
(Tour Operation Management)
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
(Tourism Resource Management)
การจัดการธุรกิจที่พัก
(Lodging Management)
การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
(Food and Beverage Management)
     
3. สหกิจศึกษา (Cooperative Education)  
3
หน่วยวิชา

4. วิชาโท หรือ
   
วิชานอกสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

หรือ
   
สหกิจศึกษาวิชาชีพ

 
6
หน่วยวิชา
5. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives)  
2
หน่วยวิชา

* กลุ่มวิชาเอกเลือก
(นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่างๆจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ จำนวน 5 หน่วยวิชา)

1. กลุ่มวิชาการจัดการจัดนำเที่ยว (Tour Operation Management)

 • หลักวิชาชีพมัคคุเทศก์
 • หลักวิธีจัดนำเที่ยว
 • ประวัติศาสตรและมรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว
 • การท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์
 • การจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยว
 • การจัดการธุรกิจสายการบิน

2. กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resiource Managment)

 • ภูมิศาสตร์โลกเพื่อการท่องเที่ยว
 • การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
 • การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 • การประเมินผลกระทบทางการท่องเที่ยว
 • การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 • การสื่อความหมายสิ่งแวดล้อม

3. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจที่พัก (Lodging Management)

 • การจัดการฝ่ายห้องพัก
 • การจัดการสปาและสุขภาพ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจที่พัก
 • การจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการ และการจัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
 • การจัดการรีสอร์ทคอนโดมิเนี่ยมและกรรมสิทธิ์เพื่อการพักผ่อน
 • การออกแบบและการจัดการสิ่งแวดล้อมในที่พัก

4. กลุ่มวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverge Management)

 • การควบคุมต้นทุนและการวางแผนรายการอาหารและเครื่องดื่ม
 • การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม
 • การจัดการและการดำเนินการผลิตอาหาร
 • การจัดการภัตตาคาร
 • การจัดเลี้ยงและการจัดงาน


   ไฟล์เอกสารแนบ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
พัฒนาระบบโดยฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ : ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์