หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย ปรัชญาหลักสูตร
  ปรัชญา
คลิกเมนูย่อย โครงสร้างหลักสูตร
  โครงสร้างหลักสูตร 2551
คลิกเมนูย่อย รายละเอียดรายวิชา
  หมวดวิชาเลือก
  หมวดวิชาบังคับ
  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
คลิกเมนูย่อย หัวข้อวิทยานิพนธ์
  หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษากำลังทำอยู่ในปัจจุบัน
คลิกเมนูย่อย บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
  ตฤณ สุขนวล(2546)
  สถิตย์ ทองวิจิตร(2547)
  ช่อเพ็ญ นวลขาว(2548)
  กัลยา หอมเกตุ(2548)
  จงดี ทองคำ(2548)
  อมรศักดิ์ รักษ์ทิพย์(2548)
  มานะ ช่วยชู(2548)
  วิเชียร ไทยเจริญ(2548)
  พลสิทธิ์ แววศักดิ์(2550)
  สุวิทย์ มาประสงค์(2550)
  อิสริยาภรณ์ จุลภักดิ์(2550)
  สาริณี จันทรัศมี(2550)
  ณัชธัญนพ สุขใส(2552)
  สานิจจ์ วิริยะกิจสุนทร(2552)
  สายฝน จิตนุพงศ์(2553)
  วิสุดา สาระวัตรัตน์ (2554)
คลิกเมนูย่อย ทุนงานวิจัย/วิทยานิพนธ์
  ทุนวิจัยภายใน
  ทุนวิจัยภายนอก
  ทุน สกว.
  ทุน วช.
คลิกเมนูย่อย ทำเนียบอาจารย์
  คณาจารย์ประจำหลักสูตร
คลิกเมนูย่อย ทำเนียบบัณฑิต
  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
  นักศึกษาที่กำลังศึกษา
  แนะนำนักศึกษา
คลิกเมนูย่อย แบบฟอร์มและคำร้อง
  คำร้อง / แบบฟอร์ม
คลิกเมนูย่อย บทความทางวิชาการ
  คนนครและคนไทยได้อะไรจาก"ประเพณีเดือนสิบ"
  เปรต
คลิกเมนูย่อย ประวัติอาจารย์ผู้สอน
  ดร.เลิศชาย ศิริชัย
  ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ
  รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
  อ.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
  อ.วิทยา อาภรณ์
คลิกเมนูย่อย วิทยานิพนธ์
  คู่มื่อการเขียนวิทยานิพนธ์
คลิกเมนูย่อย ติดต่อ
   ติดต่อสอบถาม / Contact
คลิกเมนูย่อย เครือข่ายบัณฑิต
  เครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คลิกเมนูย่อย เว็บลิงค์
  ศูนย์บริการการศึกษา(ปฏิทินนักศึกษาปริญญาโท)
  "ฅนวัฒนธรรม" ครูตรินห์
  แหล่งข่าวสารเพื่องานพัฒนา
คลิกเมนูยย่อย ข้อมูลบุคลากร...
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
1  คน  
 สถิติเดือนนี้
506  คน  
 สถิติปีนี้
2795  คน  
 สถิติทั้งหมด
26053  คน  
  IP : 54.242.249.240
20/9/2554

  >> หมวดวิชาบังคับ
 
   

CUL- 601  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษา 1     0.5(2-0-4)

                 Theories and Concepts of Cultural Studies1

                  ศึกษาอย่างเข้มข้นถึงทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษาในงานของนักคิดสมัยใหม่โดยให้ความสำคัญกับงานของคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) แม็ก เวเบอร์ (Max Weber) อีมิล เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim) และจอร์จ ซิมเมล (George Simmel) โดยเน้นทั้งการเข้าใจทฤษฎี แนวคิด และการนำไปใช้ศึกษาปรากฎการณ์ทางสังคม

                       Intensive  study of theories and concepts of cultural studies in the works of significant modern thinkers mainly Karl Marx,Max Weber,Emile Durkhiem,and George Simmel with a focus on understanding the theories and concepts of cultural studies and their applications in the study of social phenomena.

CUL- 602  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษา 2     0.5(2-0-4)

                 Theories and Concepts of Cultural Studies2

                        ศึกษาอย่างเข้มข้นถึงทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษาในงานของสำนักทฤษฎีสายการตีความสำนักทฤษฎีวิพากษ์ (Frankfurt  School) สำนักนีโอ -มาร์กซีสม์ (Neo-Marxism) ทฤษฎีโครงสร้างนิยม (Structuralism) และแนวคิดว่าด้วยการปฏิบัติการ (Practices) ในงานของปิแอร์ บูดิเยอร์ (Pierre Bourdieu) และมิเชล เดอร์ เซอร์โท (Michel de Certeau) โดยเน้นทั้งการเข้าใจทฤษฎี แนวคิด และการนำไปใช้ศึกษาปรากฎการณ์ทางสังคม

                         Intensive study of theories and concepts of cultural studies in significant works mainly interpretativism,Frankfurt School,Neo-Marxism,structuralism and theory of practices in critical works of Pierre Bourdieu and Michael de Certeau with a focus on understanding the theories and the concepts of cultural studies and their applications in the study of social phenomena.

CUL- 603  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษา 3    0.5(2-0-4)

                 Theories and Concepts of Cultural Studies 3

                  ศึกษาอย่างเข้มข้นถึงทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษาในงานของสำนักหลังโครงสร้าง (Post-Structuralism) หลังสมัยใหม่ (Post-Modernism) หลังอาณานิคม (Post-Colonialism) และสำนักเครือข่ายผู้กระทำการ (Actor-Networks Theory) โดยเน้นทั้งการเข้าใจทฤษฎี แนวคิด และการนำไปใช้ศึกษาปรากฎการณ์ทางสังคม

                         Intensive study of theories and concepts of cultural studies in significant contemporary school of thought mainly Post-Structuralism,Post-Colonialism and Actor-Networks Theory with a focus on understanding the theories and the concepts of cultural studies and their applications in the study of social phenomena.

CUL- 604  พัฒนาการการศึกษาวัฒนธรรมศึกษา         0.5(2-0-4)

                  Development of Cultural Studies

                  ศึกษาอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับการก่อตัว การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง ของวัฒนธรรมศึกษาทั้งในด้านวิธีการ การแสวงหาความรู้ และประเด็นศึกษา โดยให้ความสำคัญต่อการก่อตัวและปรับเปลี่ยนของวัฒนธรรมศึกษาในอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย อินเดีย จีน ฮ่องกง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรวมถึงพัฒนาการและการก่อรูปเป็นสาขาวิชาของวัฒนธรรมศึกษาในบริบทของสังคมไทย ความเหมือนและความต่างระหว่างวัฒนธรรมศึกษาไทยและวัฒนธรรมศึกษาที่อื่น

                         Intensive study of the formation,development,and translation of cultural studies in terms of methodologies,and the issues of studies with an emphasis on the formation and translation of cultural studies in England, America, Australia, India, China, Hong Kong, and Southeast Asia, as well  as the development and formation of cultural studies in the Thai context, sameness and differences of cultural studies in Thailand and in other countries.

CUL- 611  ระบบคิดในการวิจัยทางวัฒนธรรม         1(4-0-8)

                 Conceptual Thinking in Cultural Research

                        ศึกษาอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับวิธีคิดหรือมุมมองในการเข้าใจปรากฎการณ์ทางสังคม วิธีศึกษาปรากฎการณ์ทางสังคม 3 แบบ คือ ปฏิฐานนิยม (Positivism) ปรากฎการณ์วิทยา (Phenomenology) และการสร้างนิยม (Constructionism) ระบบความคิดในการสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความเฉพาะเจาะจงของบริบท การก่อรูปงานวิจัยโดยการเห็นประเด็นปัญหาของปรากฎการณ์ วิธีวิทยาในการเชื่อมโยงความคิด ความเชื่อมโยงระหว่างข้อเท็จจริงกับแนวคิด ระหว่างแนวคิดกับองค์ความรู้ การออกแบบการวิจัยที่สอดคล้องกับความหลากหลายและความซับซ้อนทางวัฒนธรรม การศึกษาข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย

                         Intensive study of modes of thinking to understand social phenomena based on three methods namely positivsm,phenomenology and constructionism;the thinking systems for creating knowledge in line with the contextual specificity, formation of research studies through realizing phenomenal issues, conceptualization, relations between facts and concepts and between concepts and body of knowledge, research  design in accordance with cultural and complexity, field study,data andlysis,and research repory writing.

CUL- 612   สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา               1(2-4-6)

                  Seminar in Cultural Studies

                        ผู้เรียนนำเสนอประเด็นปัญหาทางสังคมเพื่อร่วมถกเถียงกัน โดยนำวิธีคิด ทฤษฎี และแนวคิดทางวัฒนธรรมศึกษามาใช้อย่างกว้างขวางและแหลมคม สามารถนำเสนอโครงการการวิจัยที่แสดงถึงการเข้าใจวิธีคิดทฤษฎี แนวคิด และแนวทางการศึกษาทางวัฒนธรรมศึกษาได้อย่างชัดเจน

                        Studies presentations of social issues for class discussion using modes of thinking theories and concepts of cultural studies in a comprehensive way and critique; a research proposal clearly revealing understanding the modes of thinking,theories and concepts.

CUL- 621   ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านเอกสารด้านวัฒนธรรม   1(4-0-8)

                  English for Reading Cultural Texts

                        พัฒนาความสามารถในการอ่านและตีความเอกสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษา จนสามารถเข้าใจทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อหาที่ปรากฎในบทความนั้น ๆ ทั้งความหมายที่เข้าใจได้โดยตรง และความหมายที่มีนัยทางทฤษฎี

                         Development of skills in reading and interpreting English texts about cultural studies in order to have an understanding of their meanings and theoretical implications.

            -------------------------------------------------------

        

 

         

 

หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ห้อง 262 อาคารวิชาการ 1มหาวิทยาลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80160
E-mail : slertcha@wu.ac.th , lekwatit@hotmail.com โทร. +66-7567-2049, +66-7567-2002