หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย ปรัชญาหลักสูตร
  ปรัชญา
คลิกเมนูย่อย โครงสร้างหลักสูตร
  โครงสร้างหลักสูตร 2551
คลิกเมนูย่อย รายละเอียดรายวิชา
  หมวดวิชาเลือก
  หมวดวิชาบังคับ
  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
คลิกเมนูย่อย หัวข้อวิทยานิพนธ์
  หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษากำลังทำอยู่ในปัจจุบัน
คลิกเมนูย่อย บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
  ตฤณ สุขนวล(2546)
  สถิตย์ ทองวิจิตร(2547)
  ช่อเพ็ญ นวลขาว(2548)
  กัลยา หอมเกตุ(2548)
  จงดี ทองคำ(2548)
  อมรศักดิ์ รักษ์ทิพย์(2548)
  มานะ ช่วยชู(2548)
  วิเชียร ไทยเจริญ(2548)
  พลสิทธิ์ แววศักดิ์(2550)
  สุวิทย์ มาประสงค์(2550)
  อิสริยาภรณ์ จุลภักดิ์(2550)
  สาริณี จันทรัศมี(2550)
  ณัชธัญนพ สุขใส(2552)
  สานิจจ์ วิริยะกิจสุนทร(2552)
  สายฝน จิตนุพงศ์(2553)
  วิสุดา สาระวัตรัตน์ (2554)
คลิกเมนูย่อย ทุนงานวิจัย/วิทยานิพนธ์
  ทุนวิจัยภายใน
  ทุนวิจัยภายนอก
  ทุน สกว.
  ทุน วช.
คลิกเมนูย่อย ทำเนียบอาจารย์
  คณาจารย์ประจำหลักสูตร
คลิกเมนูย่อย ทำเนียบบัณฑิต
  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
  นักศึกษาที่กำลังศึกษา
  แนะนำนักศึกษา
คลิกเมนูย่อย แบบฟอร์มและคำร้อง
  คำร้อง / แบบฟอร์ม
คลิกเมนูย่อย บทความทางวิชาการ
  คนนครและคนไทยได้อะไรจาก"ประเพณีเดือนสิบ"
  เปรต
คลิกเมนูย่อย ประวัติอาจารย์ผู้สอน
  ดร.เลิศชาย ศิริชัย
  ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ
  รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
  อ.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
  อ.วิทยา อาภรณ์
คลิกเมนูย่อย วิทยานิพนธ์
  คู่มื่อการเขียนวิทยานิพนธ์
คลิกเมนูย่อย ติดต่อ
   ติดต่อสอบถาม / Contact
คลิกเมนูย่อย เครือข่ายบัณฑิต
  เครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คลิกเมนูย่อย เว็บลิงค์
  ศูนย์บริการการศึกษา(ปฏิทินนักศึกษาปริญญาโท)
  "ฅนวัฒนธรรม" ครูตรินห์
  แหล่งข่าวสารเพื่องานพัฒนา
คลิกเมนูยย่อย ข้อมูลบุคลากร...
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
13  คน  
 สถิติเดือนนี้
592  คน  
 สถิติปีนี้
2881  คน  
 สถิติทั้งหมด
26139  คน  
  IP : 54.197.87.25
20/9/2554

  >> หมวดวิชาเลือก
 
   

CUL-731  การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมเกษตรกรรม   0.5(2-0-4)

                Structural Changes in Agricultural Society

                ศึกษาอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับทฤษฎี  แนวคิด และวิธีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของสังคมเกษตรกรรมยุคต่าง ๆ โดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรมในประเทศโลกที่สาม รวมทั้งสังคมไทยในปัจจุบันซึ่งกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบการผลิตแบบทุนนิยม อีกทั้งเน้นถึงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางสังคม - เศรษฐกิจ และทางเลือกที่หลากหลายของการพัฒนาทางสังคม -เศรษฐกิจไทย

                     Intensive study of the  theories, concepts and methodologies in studying social changes of agrarian society of different eras, eras,especially in the Third World Countries as well as present Thai society,which is moving from the period of transition to the capitalist system with an emphasis in the process of socio-economic changes,and various alternatives for Thai socio-economic development.

CUL-732  มิติทางวัฒนธรรมด้านความเชื่อกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจ   0.5(2-0-4)

                 Cultural Dimension of Belief and Power Relationship

                 ศึกษาอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดในการศึกษาความเชื่อ ความหลากหลายของความเชื่อและพิธีกรรม ความเชื่อในฐานอุดมการณ์ในการสร้างความสัมพันธ์และนิยามตัวเองของกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งจากเงื่อนไขในชุมชนเองและเงื่อนไขจากภายนอก ผลการเปลี่ยนแปลงต่อการปรับเปลี่ยนความเชื่อทั้งในแง่การส่งกระทบ การครอบงำ และการสร้างอำนาจการต่อรองใหม่ ๆ ของกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ พลังของความเชื่อในฐานะพลังของอุดมการณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมต่อการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางอำนาจและสร้างความชอบธรรมต่าง ๆ

                      Indensive study of the theories and concepts in studying beliefs and diversity of beliefs and rituals, beliefs as ideologies for creating relationships and self-definition of cultural groups,social changes caused by internal and external conditions,effects of the changes on belief adjustment in terms of influence,domination and creating new negotiation power of cultural groups,and power of beliefs as ideological power of cultural groups over the social movements towards the adjustment of power relations and legitimization.

CUL-733   ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง     0.5(2-0-4)

                  Local Knowledge and Social Changes

                        ศึกษาอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญ เช่น การผลิต การจัดการทรัพยากร อาหาร การดูแลรักษาสุขภาพ โดยเน้นพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจของความรู้ในการกำหนดความสัมพันธ์ทางสังคมและการเข้าถึงทรัพยากรของสังคม การเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนภูมิปัญญาอันเนื่องมาจากการปะทะประสานกับการเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ ทั้งบริบททางกายภาพ และบริบททางสังคม การเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนภูมิปัญญากับการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางอำนาจ ทั้งในแง่ที่กลุ่มวัฒนธรรม ชุมชน ท้องถิ่น ถูกครอบงำ และในแง่ที่กลุ่มวัฒนธรรม ชุมชน ท้องถิ่น เคลื่อนไหวช่วงชิงความหมายและสร้างการต่อรอง

                        Intensive study of theories and concepts in the study of local knowlege,e.g. production, resources management, food and gealth care. focusing on the power of knowledge in  determining social relations and access to social resources. changes and adjustment of knowledge due to the collision and coordination with changes in physical and social contexts;a review of the dynamic changes and reformations of local knowledge in the aspects of the power relations,cultural domination and struggle for meaning and negotiation.

CUL-734   การพัฒนากับพหุลักษณะของสังคมเมือง   0.5(2-0-4)

                  Development and Urban Plurality

                  ศึกษาอย่างเข้มข้นถึงทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับเมืองและการพัฒนาทำความเข้าใจเมืองในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่ถูกกระทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านที่ถูกเรียกว่าการพัฒนา และด้านที่เรียกว่าปัญหา และเมืองในฐานที่เป็นตัวกระทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ความไม่เท่าเทียมของกลุ่มวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอายุ กลุ่มเพศ การเบียดขับคนบางกลุ่มให้เป็นคนชายขอบ ความรุนแรงลักษณะต่าง ๆ ทั้งนี้จะเน้นให้เห็นทั้งพัฒนาการ และลักษณะที่ปรากฎในปัจจุบัน

                         Intensive study of theories and concepts about cities and development to understand the city as the area subject to change in the aspects of development and problems and as an agent of changes, e.g. inequality among cultural, ethnic and gender groups,marginalization, and violence, emphasizing the development and existing features.

CUL-735  วัฒนธรรมสมัยนิยมกับสังคมไทย        0.5(2-0-4)

                 Popular Cultures and Thai Society

                 ศึกษาอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับพัฒนาการของวัฒนธรรมสมัยนิยม พัฒนาการและประเภทวัฒนธรรมสมัยนิยมในสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมสมัยนิยมกับชีวิตประจำวันของคนในสังคมไทย วัฒนธรรมสมัยนิยมกับการเปลี่ยนแปลงและการคงอยุ่ของวัฒนธรรมหลักในสังคมไทย และวัฒนธรรมสมัยนิยมกับการส่งเสริมและการควบคุมโดยรัฐไทย

                      Intensive study of the dynamism of popular cultures,development and genre of popular cultures in Thai society, relationships between popular cultures and everyday life of Thai people, popular cultures and dominance cultures in Thai society, pouplar cultures and Thai state control and promotion.

CUL-741  ชาติพันธุ์และการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  05.(2-0-4)

                  Ethnic Groups and Politics of Ethnicities in Southeast Asia

                  ศึกษาอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับวงศาวิทยาว่าด้วยชาติพันธุ์ ประเด็นปัญาชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ รัฐชาติกับปัญหาชาติพันธุ์ พหุนิยมทางวัฒนธรรมกับปัญหาชาติพันธุ์ และสงครามและการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทยและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

                        Intensive study of geneaology of ethnicity,ethnic problems, ethnic identity, nation-state and ethnic problems,multiculturalism and ethnicity, ethnic war and politics in Thailand and Southeast Asia.

CUL-742  ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้     0.5(2-0-4)

                 Conflict in Southern Thailand

                      ศึกษาอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับชุดประวัติศาสตร์ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคนกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความสัมพันธ์และการปะทะระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ กับรัฐไทย ดินแดนในแหลมมลายูและโลกมุสลิม กลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวในจังหวดัชายแดนภาคใต้ ความสัมพันธ์และอำนาจในการจัดการความขัดแย้งและความรุนแรงของรัฐและกลุ่มวัฒนธรรม วัฒนธรรมมลายู ความแตกต่างและเชื่อมโยงระหว่างชาติพันธุ์มลายูกับความเป็นมุสลิม ความเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

                       Intensive study of histories,development,and changes in relations among different groups of people in southern Thai border provinces; relations and clashes between cultural groups and the Thai state;territories in the Malay Peninsular and Muslim World;groups and movements in southern Thai border provinces;relations and power in the management of conflict and violence of the state and cultural groups;Malay cultures; differences and relations between Malay ethnicity and Muslims,and change in the educational systerms of three southern Thai border provinces.

CUL-751  วัฒนธรรมข้ามพรมแดน รัฐ -ชาติ และท้องถิ่น   0.5(2-0-4)

                 Transnational Cultures,Nation-State,and Localities

                  ศึกษาอย่างเข้มข้นถึงทฤษฎีและปรากฎการณ์การข้ามพรมแดนของวัฒนธรรม การปะทะประสานการปรับเปลี่ยน การกลายกลืนและการครอบงำทางวัฒนธรรมอันเป็นผลมาจากการข้ามพรมแดนของวัฒนธรรม ทั้งนี้โดยให้ความสำคัญต่อปรากฎการณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญ เช่น จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม (Cultural Imperialism) โลกาภิวัฒน์ทางวัฒนธรรม (Cultural  Globalization) ท้องถิ่นภิวัฒน์ทางวัฒนธรรม (Cultural Localization) วัฒนธรรมพลัดถิ่น (Diasporic Cultures) วัฒนธรรมข้ามพรมแดน (Transnational Cultures) ผลกระทบของวัฒนธรรมข้ามพรมแดนต่อการเปลี่ยนแปลงของรัฐ-ชาติ การปรับเปลี่ยนและตอบโต้ของวัฒนธรรมแห่งชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น

                      Intensive study of theories and phenomena of trans-border cultures, clashes,reformations, assimilations, and dominations of culture with a focus on important cultural phenomena, e.g. cultural imperialism, cultrual globalization, cultural localization, diasporic cultures, transnational cultures; impacts of trans-border cultures to nation-state; interaction and responses between trans-border and local cultures.

CUL-752  โลกาภิวัฒน์กับอุตสาหกรรมวัฒนธรรม     0.5(2-0-4)

                 Globalization and Cultural Industry

                  ศึกษาอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดว่าด้วยอุตสาหกรรมวัฒนธรรม กำเนิดและพัฒนาการของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม อุตสาหกรรมในยุคสังคมสมัยใหม่ อุตสาหกรรมวัฒนธรรมในยุคสังคมสมัยใหม่ตอนปลาย อุตสาหกรรรมวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและผลกระทบของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในสังคมไทย รัฐไทยกับนโยบายอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

                       Intensive study of theories and concepts of cultural  industry,genealogy of cultural industry, cultural industry in modern society, cultural industry in late-modern society, cultural industry in global society,cultural industry and effects of cultural  industry in Thai society; Thai state and cultural industrial policy.

CUL-761  ขบวนการเคลื่อนไวทางสังคมในสังคมร่วมสมัย      0.5(2-0-4)

                Social Movements in Contemporary Society

                 ศึกษาอย่างเข้มข้นถึงทฤษฎีและแนวคิดว่าด้วยขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม การจัดองค์การเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่สำคัญ ๆ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ขบวนการเคลื่อนไหวทางชนชั้น ขบวนการเคลื่อนไหวด้านอัตลักษณ์ ขบวนการสิ่งแวดล้อม ขบวนการต่อสู้ของชนพื้นเมือง และขบวนเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ยุคโลกาภิวัฒน์ เช่น การต่อต้านที่ซีแอตเติล (Seattle) ขบวนการเคลื่อนไหวของซาปาติสตา (Zapatista) ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต (Net Politics) รวมทั้งเน้นกรณีศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศไทยในประเด็นที่สำคัญ ๆ

                      Intensive study of social movement theories and concepts,organization,goals,tactics and strategies of critical social movements from the past up to the present, e.g. class movement,movement of identity politics,environmental social movement,indigenous struggle, and new social movements in the global era such as Seattle Movement,Zapatista, and Net Politics, including  case studies of important social movements in Thailand

CUL-762  ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร             0.5(2-0-4)

                Community and Natural Resource Management

                     ศึกษาอย่างเข้มข้นถึงทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ระบอบและสิทธิในทรัพย์สินระบบการจัดการทรัพยากร  พัฒนาการและความขัดแย้งของระบบการจัดการทรัพยากรตามจารีตประเพณีและตามกฎหมายของรัฐ รวมทั้งอิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ การเบียดขับและการเคลื่อนไหวต่อสู้ของคนกลุ่มต่าง ๆ หรืออำนาจต่าง ๆ ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากร แนวทางการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชุมชนกับการจัดการทรัพยากร

                     Intensive study of  theories and concepts of natural resources,property regimes and property rights,resources management systems, development and conflicts between traditional and legal natural resources management systems,influence of globalization, exclusion and movements of different groups of people or power over the access to and the use of resources;guidelines for the research on communities and resources management.

CUL-771  เพศสภาพกับการพัฒนา                        0.5(2-0-4)

                Gender and Development

                 ศึกษาอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนากับเพศสภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทั้งสอง พัฒนาการของทฤษฎีสตรีนิยมในงานพัฒนา และนโยบายการพัฒนาเสรี ได้แก่ ผู้หญิงในการพัฒนา ผู้หญิงกับการพัฒนา และบทบาทหญิงชายในการพัฒนา พลวัตของเพศสภาพในงานพัฒนา และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง นโยบายสาธารณะ ศาสนา แรงงาน สิ่งแวดล้อม วรรณกรรม สื่อ สุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์         

                      Intensive study of the concepts of development and gender as well as the relations between both concepts, development of feminist theories in development and women development policies, namely women in development, women and development, and gender roles in development,gender dynamics in development,and impacts on economy, politics, public policies,religions, labour, environment, literature, media, health and reproductive health.

CUL-772  ขบวนการเคลื่อนไหวของผู้หญิงในสังคมไทย    0.5(2-0-4)

                 Women's Movement in Thailand

                 ศึกษาอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด และวิธีวิทยาในการศึกษาเพศสภาพในวัฒนธรรมศึกษาบทบาทและสถานภาพของผู้หญิงกับกระบวนการปรับเปลี่ยน ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีการเคลื่อนไหวของผู้หญิงในประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา

                       Intensive study of theories, concepts and methodologies for studying gender in cultural studies, roles and status of women and processes of adjusting patterns, values, traditions. and women's movement in Thailand from the past to the present time, especially after the political reform in 1932.

CUL-781  การศึกษาเฉพาะเรื่อง                        0.5(2-0-4)

                Topics in Cultural Studies

                 รายละเอียดของคำอธิบายรายวิชาเป็นไปตามประเด็นเนื้อหาที่นักศึกษาเสนอขออนุมัติต่อกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร

                      The course description depends on the main content of the topic that the student submits to the programme committee for approval.

-------------------------------------------------------------------

 

 

                    

                   

หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ห้อง 262 อาคารวิชาการ 1มหาวิทยาลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80160
E-mail : slertcha@wu.ac.th , lekwatit@hotmail.com โทร. +66-7567-2049, +66-7567-2002