หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  

  วัฒนธรรมศึกษาคืออะไร

  

วัฒนธรรมศึกษาคืออะไร


            วัฒนธรรมศึกษา(Cultural Studies) คือการศึกษาทำความเข้าใจปรากฏการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตแตกต่างกันและดำรงอยู่ร่วมกันในสังคม โดยเฉพาะวัฒนธรรมของกลุ่มคนชายขอบ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มักจะถูกวัฒนธรรมกระแสหลักบดบัง จนไม่สามารถหาพื้นที่แสดงตัวตนได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมถูกมองข้ามหรือถูกบิดเบือน จนเกิดความเข้าใจที่เป็นมายาคติ วัฒนธรรมศึกษาจึงพยายามทำความเข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรมดังกล่าว โดยผ่านการศึกษาความรู้สึกนึกคิดของผู้คนที่มีความสลับซับซ้อน และสนใจกระบวนการสร้างความหมายทางวัฒนธรรมที่ผูกติดอยู่กับบริบทเฉพาะพื้นที่ และมีการคลี่คลายเปลี่ยนแปลงในมิติทางประวัติศาสตร์ตามช่วงเวลาต่าง ๆ


 


ศึกษาวัฒนธรรมศึกษาไปเพื่ออะไร จบแล้วไปทำอะไร


            หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษารับผู้สำเร็จการศึกษาทุกสาขาและผู้ทำงานในทุกสาขาอาชีพเข้าศึกษา เพื่อนำวิธีคิด ความรู้และทฤษฎีที่ได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานของตนให้เข้มแข็งและก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาจะให้มุมมองประเด็นปัญหาของคนกลุ่ม ต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของปรากฏการณ์จากจุดยืนของคนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งในที่สุดแล้วจะนำไปสู่การอธิบายปัญหาสังคมและการวางแผนนโยบายและการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับโลกของความเป็นจริง ที่สถานการณ์มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา


            นอกจากนี้ หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษายังช่วยให้ผู้เรียนเข้าสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ สามารถจบออกไปเป็นนักวิจัยที่มีความรู้ในเรื่องแนวคิดทฤษฎีอย่างรอบด้าน และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดเหล่านั้นในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมได้อย่างมีพลัง และสอดคล้องกับโลกของความเป็นจริง หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษายังช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดค้นและสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของท้องถิ่น ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถจบออกไปเป็นครู  อาจารย์  นักวิชาการและนักวิจัยท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบันยังเป็นที่ต้องการอีกเป็นจำนวนมาก


 


วัฒนธรรมศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีจุดเด่นอย่างไร


            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งหวังให้หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเป็นหลักสูตรบริการวิชาการ โดยหวังว่าผู้ที่เข้ามาเรียนจะแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นนักวิจัยท้องถิ่นที่มีคุณภาพ หรือเป็นนักพัฒนาที่เข้าใจมิติทางวัฒนธรรม จนสามารถสร้างสรรค์งานของตนเองให้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม สำนักวิชาศิลปศาสตร์จึงจัดทำหลักสูตรนี้อย่างรอบคอบ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชามาช่วยร่างหลักสูตร หลักสูตรจึงครอบคลุมทั้งการนำแนวความคิดใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการอธิบายปัญหา และการพยายามที่จะสร้างองค์ความรู้จากฐานรากขึ้นมาประสานกับความคิดใหม่ ๆ เพื่อนำไปใช้ทำความเข้าใจกับปัญหาของสังคมไทยซึ่งมีความสลับซับซ้อน หลักสูตรนี้ยังมีความเหมาะสมที่จะเปิดสอนอยู่ในท้องถิ่น เพราะผู้เรียนสามารถที่จะนำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนไปใช้ศึกษาภาคสนามในบริบทที่เป็นจริงได้


    วันที่ประกาศ : 15 ม.ค. 2552

หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ห้อง 262 อาคารวิชาการ 1มหาวิทยาลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80160
E-mail : slertcha@wu.ac.th , lekwatit@hotmail.com โทร. +66-7567-2049, +66-7567-2002