หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  

  รูปแบบการเขียนหน้าปกวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ โครงงาน การศึกษาอิสระ

  

ด้วยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  มีมติเห็นชอบรูปแบบการเขียนหน้าปกวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ โครงงาน การศึกษาอิสระ  ตามวาระเวียน ครั้งที่  ว.1/2551 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 และ ครั้งที่ ว.2/2551 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551   เพื่อให้การจัดทำรูปแบบปกเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  จึงแจ้งนักศึกษาถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 


 


Click!  ตัวอย่างการเขียนหน้าปก


    วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 2551

สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา 222 อาคารไทยบุรี ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ 075-673138-9 โทรสาร 075-673135