หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  

  ขอเชิญประชุมวิชาการ กฎหมายวิชาชีพและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการคลินิกสู่การพัฒนาสมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต ระหว่าง 6-7 ธันวาคม 2555

  

          หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการ  เรื่อง กฎหมายวิชาชีพและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการคลินิกสู่การพัฒนาสมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต   ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมไทยทักษิณ  โรงแรมทวินโลตัส  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                1.  โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง กฎหมายวิชาชีพและการประกันคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการคลินิกสู่การพัฒนาสมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต”                2.  ใบสมัครลงทะเบียน


            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.นุชจรี  จีนด้วง โทร. 0 7567 2193   E-mail :Nutjaree.je@wu.ac.th   วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2555

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80160
โทร. +66-0 7567 2104-5, +66-0 7567 2113 แฟกซ์ +66-07 567 2106